Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Amaç ve Kapsam

Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Uzaktan eğitim programları toplam 90 krediden (AKTS) az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığı raporu danışmanına teslim eder.

Süre

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Başvuru Değerlendirmesi

Yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:
Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notu; öğrencinin akademik not ortalamasının, not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığı alınarak hesaplanır.
Yapılan değerlendirmede, adaylar kontenjan dahilinde programlara kabul edilirler.

GÜNCEL DUYURULAR

BAĞLANTILAR

Üniversite Ana Sayfamıza
Buradan erişebilirsiniz: www.beun.edu.tr

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Buradan erişebilirsiniz: uzem.beun.edu.tr

Uzaktan Eğitim Sistemine Giriş
Buradan erişebilirsiniz: ue.beun.edu.tr