SINAV VE DERSLER İLE İLGİLİ SORULAR

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Soru: Yüksek lisans tez aşamasının bir süresi var mı?

Yüksek lisans tamamlama süresi azami 2 yarıyıl ek süre ile birlikte 3 yıl olup, Normal eğitim sürelerinde mezun olamayan öğrenciler (Yüksek Lisans programında 5 inci,  döneme başlayan öğrenciler) katkı payını yatırmak suretiyle öğrencilikleri devam eder ancak derse, sınava girme ve tez yazma dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Azami sürede mezun olamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.

 

Soru: Ders dönemi azami kaç yarıyıldır, bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir mi?

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında 4 yarıyıl içerisinde alması gereken Kredili 7 ders ve Seminer Dersinden başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları en az 2 en çok 3 yarıyıl olup, bu süre içinde öğrencilerin 10 adet Kredili Dersini ve Dönem projesini alıp başarılı olmaları gerekmektedir. Başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Soru: Tezli Programlardaki öğrencilerin Yayın Şartı bulunmakta mıdır?

Enstitümüz Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında yayın şartı bulunmaktadır.

Öğrencinin yüksek lisans tezini teslim edebilmesi için, tezi ile ilgili ulusal/uluslararası konferans veya sempozyumlarda en az bir bildiri sunmuş veya sunumu kabul edilmiş veya ulusal/uluslararası hakemli bir dergide makale yayınlamış veya yayına kabul edilmiş olması şartı aranır.

Öğrencinin doktora tezini teslim edebilmesi için, tezi ile ilgili en az bir makalenin ulusal veya uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergide yayımlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş veya DOI numarası alınmış olması şartı aranır.

Not: 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı  Güz Yarıyılında tezde olan öğrencilerimiz bu şarta tabi değildir.

Soru: Tezli Programlardaki öğrencilerin Tezlerine ilişkin  Tezde Orjinallik Raporu alınması gerekmekte midir?

Evet. Geniş biligi için sayfamızda bulunan Tez Çalışması Orjinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esaslarını İnceleyiniz

 

Soru: Bilimsel Hazırlık Programı sonucunda başarısız olan öğrencinin ilişiği kesiliyor mu?

Bilimsel hazırlık programı en çok 2 yarıyıl olup, bu süre sonucunda başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

 

Soru: Derslere %60 katılım olduğunda atılıyor muyuz? Derslere %80 katılım zorunluluğu nasıl tespit ediliyor?  

Devamsızlık durumunda kayıt silme yoktur. Ders tekrarı vardır. Derslere devam zorunludur. Derslerin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders veya derslerin yarıyıl sonu genel ve bütünleme sınavlarına alınmaz ve DZ notu verilir. Öğrencinin devamı ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından izlenir.

Vize ve Final/Bütünleme not ağırlıkları ve Başarı notu aralığı nedir?

Başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, ödevler, uygulamalar ve proje çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacak dönem içi başarı notu ve genel sınav başarı notu birlikte değerlendirilerek belirlenir. Dönem içi başarı notunun başarı notuna katkı oranı %40 - %60 arasında olmak üzere ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Ayrıca, bir dersin başarılı sayılabilmesi için genel sınav notunun 100 üzerinden en az 65 olması gerekir. 

 

Soru: Genel not ortalaması tutturulamadığı zaman ders sildirme ve yeni ders ekleme mümkün mü?

Enstitü anabilim dalı başkanının ve danışmanının ortak teklifi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile seçmeli dersin yerine bir başka seçmeli ders almak mümkündür.

 

Soru: İkinci dönemde kalan ders sonucunda teze başlama konusunda sıkıntı yaşanır mı? Geç başlama ya da tezi uzatma sonucunda ne gibi durumlarla karşılaşılır?

İkinci dönemde kalan ders ile birlikte tez çalışması dersi alınamaz. Yüksek lisans için en çok 3 yıl, doktora için yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler 6 yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler 7 yılda programı bitirmesi gerekmektedir. Normal eğitim sürelerinde mezun olamayan öğrenciler (Yüksek Lisans programında 5 inci, Doktora programında 9 uncu döneme başlayan öğrenciler) katkı payını yatırmak suretiyle öğrenciliklerine devam eder ancak derse, sınava girme ve tez yazma dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

 

Soru: Yüksek lisansta tez aşamasına geçmek için gereken şartlar nelerdir?

İlk 2 yarıyılda yada istenilen 2 yarıyıl ek süre ile birlikte en çok 4 yarıyılda dersleri başarı ile tamamlamak, ayrıca genel not ortalamasının 3.00 olması gerekmektedir.

 

Soru: Yüksek lisans başarı ortalamasının bu kadar yüksek olmasının amacı nedir? (Teze geçmek için 3.00 ortalama gerekli).

Üniversitemiz Enstitüsünün stratejik amaçlarından biri de öğrencilerine kaliteli bir eğitim öğretim sunmak olup öğrencilerimizin alt yapılarının tez öncesinde yeterli düzeyde olmalarını sağlamaktır.

 

Soru: Aynı anda iki farklı alanda yüksek lisans yapılabilir mi?

Tezsiz yüksek Lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez

 

Soru: Sınav kağıtlarını neden göremiyoruz?

Sınav sonuçlarına ancak maddi hata nedeniyle itiraz edilebilir. Öğrencinin itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren iki hafta içinde ilgili enstitü anabilim dalı başkanına yazılı olarak yapması gerekir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi yapılarak ilgili enstitü müdürlüğüne iletilir. Ders sorumlusunun verdiği not kesindir.

 

Soru: Yüksek lisans ve doktorada teze başlamak için not ortalaması kaç olmalıdır?

Genel not ortalamasının 3.00 olması gerekmektedir

 

Soru: Giremediğim sınavların yerine daha sonra “mazeret sınavı” yapılmakta mıdır?

3 tür sınav mevcuttur: Ara Sınav, Genel Sınav ve Bütünleme Sınavı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne uygun bir mazereti olan (sağlık gibi) ve mazeretini ara sınavdan sonraki 1 hafta içerisinde bir dilekçe ile Anabilim Dalı Başkanlıklarına bildiren öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi durumunda Mazeret Sınavı’na girebilirler. Mazereti bulunmayan öğrenciler yeniden sınava giremezler.

Not: Genel Sınav ve Bütünleme Sınavları için mazeret kabul edilmemektedir.

 

Soru: Sınava giremedim, sağlık raporum var, sınava girmem için geçerli olur mu?

Sağlık raporunuzu Anabilim Dalı Başkanlığına 1 hafta içinde ibraz etmeniz gerekmektedir.

 

Soru: Mazeret sınavları ara sınavlardan sonra kaç gün içerisinde yapılmaktadır?

Dersin öğretim üyesi ve Ana Bilim Dalı Başkanlığı’ndan takip etmelisiniz.

 

Soru: Enstitünüzde “geçme notu” kaçtır? Sınıf geçmek için ortalamanın kaç olması gereklidir?

 Geçme notu, Yüksek Lisans ve Doktora Programları için 65 (Altmışbeş), Teze başlanabilmesi için alınan tüm derslerin genel akademik not ortalamasının   3,00 (BB) olması gerekmektedir

 

Soru: Sınav tarihlerini nasıl öğrenebilirim?

 Akademik Takvim’de sınavların hangi tarihler arasında yapılacağı belirtilmiştir. Öğretim üyeleri, bu tarihler arasına denk düşecek bir tarihte sınavlarını yaparlar. Sınav tarihi ve saati için duyuruyu her öğretim üyesi kendi Anabilim Dalı’nda yapmaktadır.

Akademik takvim için bakınız:  http://sbe.beun.edu.tr/

 

Soru: Yüksek Lisans/doktora eğitimime ara verdim şuan tekrar başlamak istiyorum ne yapmalıyım?

Lisansüstü Akademik takvimde belirtilen ders alma işlemleri öncesinde Enstitümüz öğrenci işleri ile irtibata geçmeniz gerekmektedir. Tel: 0372 291 24 81

 

Soru: Yüksek lisans ve doktorada ders hocamızı belirleyebiliyor muyuz?

Dersleri verecek öğretim üyelerinin görevlendirilmesi enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca teklif edilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

 

Soru: Ortak Protokol imzalanan üniversitelerde Bülent Ecevit Üniversitesi’nde aldığımız dersler kabul ediliyor mu?

İlgili Üniversitenin Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği  ve İlgili  Üniversiteler arasında  yapılan protokolün içeriğine bakılır.

 

Soru: Yüksek lisans veya doktora öğrencileri tez danışmanlarını kendileri belirleyebilir mi?

Tez danışmanları anabilim dallarının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanmaktadır. Bu süreçte öğrenciler çalışmak istedikleri öğretim üyelerini anabilim dalı başkanlıklarına iletebilirler.

 

Soru:  Yüksek lisans programında normal süreyi aştığım takdirde, yani alttan ders aldığım durumda, iki dönemlik Tez Çalışması dersini alıp vermiş olsam da, yeni kayıt döneminde de bu dersi eklemeli miyim?

Tez çalışması dersi tez tamamlanıncaya kadar kodlanmak zorundadır.

Soru: Ne zaman Doktora Yeterlik Sınavı girmem gerekiyor başarısız olunması halinde atılma var mıdır?

(1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. 

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. 

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. 

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında yükseköğretim kurumunun yönetmeliklerine göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. 

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. 

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. 

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları senato tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Soru: Tez Önerisi Reddedilen Doktora Öğrencisinin İsteği Halinde Tez Danışmanı ve Tez Konusunu Değiştirebilir mi?

(1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. 

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. 

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. 

(4)Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve TemmuzAralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. 

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir

 

Soru: Doktora öğrencisinin Tez İzleme Komitesi Ne Zaman Oluşturulur?

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

Soru: Doktora öğrencisinin Tez İzleme Komitesi Toplantıları sonucunda ilişiği kesilebilir mi?

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.